GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem, alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese gdpr@protourion.sk , alebo na adrese Protourion Slovakia, s.r.o., Kutlíková 17, Bratislava 852 50.

Kto spracúva Vaše osobné údaje a prečo?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 36 752 681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45076/B  (ďalej len „Protourion“).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

Kontakt: Protourion Slovakia, s.r.o.
Adresa: Kutlíková 17, Bratislava 852 50
E-mail: gdpr@protourion.sk

Spoločnosť Protourion má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 35 962 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38168/B:
Kontakt: gdpr@avris.sk
(ďalej len „zodpovedná osoba“)

Vaše osobné údaje spracúvame ako tretia strana, ktorej boli poskytnuté údaje na základe Vašej pôvodnej zmluvy. Dôvody poskytnutia Vašich osobných údajov našej spoločnosti môže byť nesplnenie podmienok splácania Vášho pôvodného záväzku, odkúpenie pohľadávky spoločnosťou Protourion, požiadavka na spracovanie údajov o Vašej pôžičke, predaj Vášho majetku apod. . 

Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom, alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.
Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré ponúkame, teda naše služby a ich podpora.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto osobné údaje:

Získavame údaje: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, telefónne číslo, email, výška Vášho dlhu a úhrady dlhu (platby).

Ďalšie osobné údaje môžete poskytnúť Vy, aby bola naša spolupráca jednoduchšia, rýchlejšia a aby sme vedeli lepšie posúdiť Váš aktuálny stav. Môže to byť napr.: zamestnávateľ, ďalšie kontaktné údaje, kontaktné údaje na zamestnávateľa, prípadne príbuzných alebo informácie o dôvodoch nesplácania pohľadávky.
Takéto údaje získané od Vás poskytujeme aj Vašim veriteľom.

Na posúdenie platobnej schopnosti spracúvame tiež informácie o Vašich predchádzajúcich platbách či úveroch, o Vašej pohľadávke/dlhu, o výške Vašich príjmov, o majetku, prípadne o pôžičkách či úveroch.

Citlivé osobné údaje o Vás spracúvať nebudeme, pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak. Avšak po dohode môžeme spracovávať citlivé osobné údaje ako napríklad zdravotné postihnutia alebo ťažkosti, ktoré by mohli byť nápomocné pri uspokojovaní Vašich potrieb (napr. na vypracovanie špeciálneho splátkového kalendára či nastavenie prijateľnejších splátok).

Na aké účely a na  akých právnych základoch spracúvame osobné údaje?

Spracúvame Vaše osobné údaje bez potreby Vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu, vzhľadom na to, že Váš záväzok nám bol pridelený na základe zmluvy. 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu na účel:
zabezpečenia súladu s najlepšími postupmi pri vymáhaní pohľadávok,
komunikácie a identifikácie Vašej osoby,
vykonania povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy medzi nami a Vašim veriteľom,
posúdenia platobnej schopnosti,
obhajoby vlastných právnych nárokov,
realizovania súdnych / exekučných konaní.

Na účel najefektívnejšieho postupu pri vymáhaní pohľadávok na základe nášho oprávneného záujmu tiež dopĺňame alebo overujeme správnosť Vašich osobných údajov z iných zdrojov ako napríklad z registra údajov o spotrebiteľských úveroch či verejných registrov.

Pri kúpe Vašich pohľadávok od veriteľov na základe Vašej pôvodnej zmluvy sa stávame novým prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré získavame v procese nákupu od veriteľa. 

Spracúvanie pre štatistické účely
Po splatení Vášho dlhu sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa splatenia Vašej pohľadávky . 

Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:
priamo od Vás ako doplňujúce informácie od dlžníka,
od nášho klienta (od Vášho veriteľa) na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o postúpení / odkúpení pohľadávky,
z rôznych dostupných registrov ako napr. register údajov o spotrebiteľských úveroch ,
od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vzhľadom na nevyhnutnosť pri plnení zmluvy s Vami a dodržiavania správnych postupov je potrebné automatizované spracovávanie Vašich osobných údajov. Automatizované rozhodovanie nám pomáha napr. pri zisťovaní pravdepodobnosti schopnosti splatenia pohľadávky.

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad Protourion môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak sa domnievate, že spracúvané údaje sú nesprávne, môžete žiadať o obmedzenie ich spracúvania, a to až do doby overenia ich správnosti. O obmedzenie spracúvania môžete požiadať, ak ste namietli ich spracúvanie, lebo sa domnievate, že oprávnené dôvody na Vašej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi  našej strane,  a to až do doby overenia tejto skutočnosti. Platí to však len v prípade, ak spracúvanie v pôvodnom rozsahu nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v Protourion, a to emailom na adresu gdpr@protourion.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Protourion Slovakia, s.r.o., Kutlíková 17, Bratislava 852 50.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od Protourion?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup spoločnosť Protourion, jeho zamestnanci a tiež zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým dodávatelia IT služieb a IT subdodávateľ.

Naše vlastné pohľadávky (odkúpené od pôvodných veriteľov) = účtovná firma, IT správca, IT subdodávateľ, tlačiarenská spoločnosť, právnik, súd, exekútor.
Nám zverené pohľadávky na vymáhanie (vlastní ich pôvodný veriteľ) :  IT správca, IT subdodávateľ, tlačiarenská spoločnosť.

Môžeme ich zdieľať aj s klientmi (pôvodná zmluvná strana alebo Vaša zmluvná strana)., súdnymi exekútormi, úradmi verejnej správy a štátnej správy, či inštitúciami overujúcimi úvery.

Vaše údaje poskytujeme aj Registrom údajov o spotrebiteľských úveroch, schváleným dodávateľom či pôvodným veriteľom.

V anonymizovanej podobe sú údaje poskytnuté na vypracovanie štatistiky či rôznych analýz.

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu gdpr@protourion.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Protourion Slovakia, s.r.o., Kutlíková 17, Bratislava 852 50.

Tento dokument je pravidelne aktualizovaný. 
Stav ku dňu 20.11.2018.