Časté otázky na tému vymáhanie pohľadávok

Časté otázky na tému vymáhanie pohľadávok

Ste veriteľ?

1. Čo mám robiť ak mám  neuhradené faktúry alebo iné pohľadávky?

Neváhajte a kontaktujte našu spoločnosť. Vypracujeme Vám individuálnu cenovú ponuku a po odsúhlasení sa môžeme pustiť do toho, čomu rozumieme najviac – vymáhanie! Ďalším krokom bude nastavenie preventívnych krokov, aby ste vzniku takejto situácie predchádzali.

2. Môj zákazník v zahraničí mi neuhradil faktúru na koho sa mám obrátiť?

Vieme zabezpečiť vymáhanie pohľadávok aj v zahraničí prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zahraničných partnerských organizácií, ktoré vymôžu pohľadávku v prostredí, ktoré dôkladne poznajú. Výhodou je komunikácia v slovenskom jazyku s nami. 

3. Prečo je PROTOURION, inkasná agentúra, úspešnejšia pri vymáhaní dlhov ako interné vymáhanie pohľadávok?

Našou hlavnou činnosťou je práve inkaso a manažment pohľadávok, venujeme sa mu naplno a každý deň. Prax pri jednaní s dlžníkmi, právnikmi, exekútormi, políciou, konkurznými správcami nám priniesla podstatne viac skúseností, ako je možné získať pri internom vymáhaní pohľadávok. Interné vymáhanie pohľadávok má svoje miesto v nástrojoch riadenia pohľadávok a radíme našim klientom pri jeho nastavení.

Radi Vás zbavíme nutnosti zdĺhavej, nákladnej a často nepríjemnej komunikácie s Vašimi dlžníkmi a umožníme Vám sústrediť všetky prostriedky na hlavný predmet Vašej podnikateľskej činnosti.

4. Prečo sa rozhodnúť práve pre PROTOURION inkasnú agentúru?

mnohoročné skúsenosti a výborné výsledky

vzdelaný, skúsený a motivovaný manažment

prvý krok do 24 hodín od prevzatia pohľadávky

zaistenie dlhu

právnici s dlhoročnou špecializáciou na oblasť pohľadávok

individuálny prístup ku klientom aj dlžníkom

efektívna komunikácia s klientmi prostredníctvom reportov

úprava obchodnej dokumentácie súvisiacej s dlhom a následne efektívne vymoženie pohľadávky

denne aktualizovaná databáza firiem a súkromných osôb na Slovensku

inkasní špecialisti komunikujú plynule po anglicky

proces inkasa pohľadávok je automatizovaný

postupy vyhodnocujú špecialisti na právo, ekonomiku a psychológiu

5. Koľko Vám musím zaplatiť, aby ste moju pohľadávku riešili?

Dopredu neplatíte nič! Naša spoločnosť si pri mimosúdnom riešení pohľadávok nárokuje odmenu až po úhrade čiastky dlžníkom. Spravidla je to dohodnuté percento z inkasovaného dlhu. Odmena závisí od rozsahu spolupráce, objemu odovzdaných pohľadávok, výšky a veku pohľadávky

6. Ako získam informácie o stave mojej pohľadávky?

Automatickou službou ku každej nami poskytovanej službe je aj pravidelný reporting, t.j. informácie o stave prípadov na pravidelnej báze.

7. Čo sa stane ak dlžník nie je schopný alebo nemôže pohľadávku uhradiť?

Ak je pohľadávku nemožné vymôcť mimosúdne, ponúkame Vám pokračovanie vo vymáhaní pohľadávky prostredníctvom našej advokátskej kancelárie, ktorá sa špecializuje na právne normy súvisiace s vymáhaním pohľadávok. Dôležité je správne stanovenie vhodnosti využitia súdneho inkasa pohľadávok. Cenovú ponuku na súdne vymáhanie Vám zašleme k jednotlivému prípadu pred začatím súdneho vymáhania. Po jej schválení zahájime súdne konanie. Následne zabezpečujeme aj exekučné konanie v plnom rozsahu, takže Vy nemusíte nič robiť, my Vás informujeme o priebehu a stave jednotlivých prípadov.

Kalkulačka úrokov

Ste dlžník?

1. Dostal som od Vás upomienku, čo mám robiť?

Uhraďte svoj záväzok na uvedené číslo účtu so správnym variabilným symbolom!

Ak máte výhrady, alebo otázky urýchlene kontaktujte našich zamestnancov na tel. č. +421 2 21 00 28 86-88 alebo e-mailom na inkaso@protourion.sk.

Neriešením dlhu svoju situáciu len zhoršujete! Nútite nás prikročiť k činnostiam, ktoré Vám do významnej miery môžu znepríjemniť fungovanie. Nami vykonané kroky môžu mať za následok:  zníženie, zrušenie Vašej dôveryhodnosti u ostatných finančných inštitúcií (banky, leasingové a splátkové spoločnosti,...); významný nárast Vášho záväzku; blokovanie Vášho majetku,....Čas ktorý budete musieť obetovať na vyriešenie pohľadávky v súdnom konaní je mnohonásobne vyšší, ako vysporiadanie mimosúdnou cestou.

2. Prečo je celková suma na upomienke vyššia ako pôvodný dlh?

Celková suma na upomienke bola zvýšená o úroky z omeškania, z dôvodu oneskorenej platby, zmluvne dohodnuté pokuty, prípadne ďalšie náklady vymáhania. Preto odporúčame uhradiť dlžnú čiastku čo najskôr, aby úroky z omeškania nenarastali.

3. Ako mám realizovať platby?

Na každej upomienke sú uvedené platobné údaje (banka, č. účtu, variabilný symbol, ai), v prípade, že upomienku nemáte k dispozícii kontaktujte nás na tel č. +421 2 21 00 28 86-88 alebo na inkaso@protourion.sk. Platbu je možné realizovať prevodom z účtu na účte, vkladom v banke alebo peňažnou poštovou poukážkou.

4. Nemôžem dlžnú sumu uhradiť naraz, ako môžem vyrovnať svoj záväzok?

Ak dlžník skutočne prejaví záujem svoj dlh uhradiť, vieme ponúknuť dohodu o splátkovom kalendári, t.j. záväzok bude uhradený vo vopred dohodnutých splátkach.

Meno a priezvisko 

Telefónny kontakt 

E-mailový kontakt 

Veriteľ 

Číslo konania 

Celkový dlh 

Návrh výšky splátok 

Počet splátok 

Začiatok splácania 

* povinný údaj

Dlžník berie na vedomie, že návrh splátkového kalendára nemusí byť akceptovaný. Ak je celkový dlh nižší ako 50 €, splátkový kalendár nie je možné vystaviť.

  Odoslať návrh splátkového kalendára

„Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Viac informácií na stránke venovanej zásadám spracúvania osobných údajov.“

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS