Služby

Služby

Poskytovanie komplexných služieb správy pohľadávok v sebe zahŕňa viacero rozličných činností, ktoré smerujú ku konečnému cieľu - efektívnemu uspokojeniu existujúceho dlhu.

Ponúkame Vám možnosť riešiť Vaše pohľadávky nasledovnými službami:

  • prenájom značky
  • preverenie potenciálneho partnera
  • skoré inkaso
  • odkup pohľadávok
  • mimosúdne vymáhanie
  • súdne vymáhanie
  • exekučné vymáhanie

Prenájom značky

Jedná sa o prenájom loga našej spoločnosti. 

Preverenie potenciálneho partnera

Táto služba Vám umožní spoznať Vášho potenciálneho obchodného partnera ešte pred realizáciou obchodu / dodaním služieb a tovarov. 

Skoré inkaso

Je určené pre spoločnosti s väčším počtom faktúr respektíve odberateľov (od 20 viac). Jedná sa o pravidelné kontaktovanie Vašich zákazníkov ešte počas splatnosti faktúr, počas ktorého sa kultivovaným spôsobom dozvieme od Vášho zákazníka, či konkrétna faktúra bude uhradená včas a presne.

Odkup pohľadávok

Predaj pohľadávok je riešenie ktoré prináša našim zákazníkom rýchle speňaženie pohľadávok, zbavenia sa „zlých“ portfólií pohľadávok, ktorých vymoženie je komplikované a nákladné.

Mimosúdne inkaso pohľadávok

Je službou klasického „vymáhania“ pohľadávok. Kontakt s dlžníkom je realizovaný prostredníctvom písomného a telefonického upomínania, zasielania SMS správ a osobného kontaktovania.

Súdne inkaso pohľadávok

Pri neúspešnom vymožení dlžnej sumy v mimosúdnom inkase pohľadávok, ponúkame Vám pokračovanie vo vymáhaní Vašej pohľadávky prostredníctvom našej advokátskej kancelárie.
Rýchlosť konania zvýši vymožiteľnosť práva aj v prípadnom exekučnom konaní.

Exekučné konanie

V prípade, ak povinná osoba - Váš dlžník, nesplní svoju povinnosť uloženú mu právoplatným a vykonateľným rozhodnutím riadne a včas, zabezpečíme nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom exekútorského úradu v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. – o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti – Exekučného poriadku.

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS