GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti Protourion Slovakia, s. r. o. okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

 

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

 

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese gdpr@protourion.sk alebo na adrese Protourion Slovakia, s. r. o., Kutlíková 17, 852 50  Bratislava.

 

1.   

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Protourion Slovakia, s. r. o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50  Bratislava, IČO: 36 752 681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45076/B  (ďalej len „Protourion“). Prevádzkovateľ vystupuje aj ako sprostredkovateľ.

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom.

 

Kontakt:

Protourion Slovakia, s. r. o.

Adresa:

Kutlíková 17, 852 50  Bratislava

E-mail:

gdpr@protourion.sk

 

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 35 962 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38168/B; Kontakt: gdpr@avris.sk.  

(ďalej len „zodpovedná osoba“)

 

Vaše osobné údaje spracúvame ako tretia strana, ktorej boli poskytnutí údaje na základe Vašej pôvodnej zmluvy. Dôvody poskytnutia Vašich osobných údajov našej spoločnosti môže byť nesplnenie podmienok splácania Vášho pôvodného záväzku, odkúpenie pohľadávky spoločnosťou Protourion.

 

 

 

 

2.   

Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

 

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše služby ponúkané on-line a ich podpora.

 

3.   

Aké osobné údaje spracúvame?

 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 

Ďalšie osobné údaje môžete poskytnúť Vy, aby bola naša spolupráca jednoduchšia, rýchlejšia a aby sme vedeli lepšie posúdiť Váš aktuálny stav. Môže to byť napr.: zamestnávateľ, ďalšie kontaktné údaje, kontaktné údaje na zamestnávateľa, prípadne príbuzných alebo informácie o dôvodoch nesplácania pohľadávky.

Takéto údaje získané od Vás poskytujeme aj Vašim veriteľom.

 

Na posúdenie platobnej schopnosti spracúvame tiež informácie o Vašich predchádzajúcich platbách či úveroch, o Vašej pohľadávke/dlhu, o výške Vašich príjmov, o majetku, prípadne o pôžičkách či úveroch.

 

Citlivé osobné údaje o Vás spracúvať nebudeme, pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak. Avšak po dohode môžeme spracúvať citlivé osobné údaje ako napríklad zdravotné postihnutia alebo ťažkosti, ktoré by mohli byť nápomocné pri uspokojovaní Vašich potrieb (napr. na vypracovanie špeciálneho splátkového kalendára či nastavenie prijateľnejších splátok).

4.   

Aký je účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

 

Spracúvame Vaše osobné údaje bez potreby Vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu, vzhľadom na to, že Váš záväzok nám bol pridelený na základe zmluvy. 

 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu na účel:

 

-         

zabezpečenia súladu s najlepšími postupmi pri vymáhaní pohľadávok,

-         

komunikácie a identifikácie Vašej osoby,

-         

vykonania povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy medzi nami a Vašim veriteľom,

-         

posúdenia platobnej schopnosti,

-         

obhajoby vlastných právnych nárokov.

 

Na účel najefektívnejšieho postupu pri vymáhaní pohľadávok na základe nášho oprávneného záujmu tiež dopĺňame alebo overujeme správnosť Vašich osobných údajov z verejných zdrojov.

 

Pri kúpe Vašich pohľadávok od veriteľov na základe Vašej pôvodnej zmluvy sa stávame novým prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré získavame v procese nákupu od veriteľa. 

 

Vaše osobné údaje uchovávame do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom došlo k ich inkasu alebo zaplateniu.

 

Spracúvanie pre štatistické účely

Po splatení Vášho dlhu sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

 

S Vaším súhlasom spracúvame osobné údaje na účel:

Ak ste uchádzačom o zamestnania Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných a kontaktných údajov a iných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci životopisu, motivačného listu, pohovoru na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 12 mesiacov.

Ak ste našim klientom, Vaše osobné údaje spracúvame na účely zverejnenia referencie o poskytnutých službách na našej webovej stránke.

Ak ste sa prihlásili k odberu nášho newslettra na webovej stránke, Vašej osobné údaje spracúvame na účely jeho zasielania a informovania Vás o novinkách. Svoj súhlas  môžete kedykoľvek odvolať.

5.   

Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

-         

priamo od Vás ako doplňujúce informácie od dlžníka,

-         

priamo od Vás pri žiadosti o splátkový kalendár,

-         

priamo od Vás pri zadaní e-mailovej adresy na účely zasielania newslettra,

-         

priamo od Vás pri vyplnení kontaktného formulára na našej webovej stránke.

 

6.   

Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

 

Vzhľadom na nevyhnutnosť pri plnení zmluvy s Vami a dodržiavania správnych postupov je potrebné automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov. Automatizované rozhodovanie nám pomáha napr. pri zisťovaní pravdepodobnosti schopnosti splatenia pohľadávky.

 

7.   

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad e-mail? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad Protourion môže mať povinnosť, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak sa domnievate, že spracúvané údaje sú nesprávne, môžete žiadať obmedzenie ich spracúvania a to až do doby overenia ich správnosti. O obmedzenie spracúvania môžete požiadať, ak ste namietli ich spracúvanie, lebo sa domnievate, že oprávnené dôvody na našej strane prevažujú Vaše oprávnené dôvody a to až do doby overenia tejto skutočnosti. Platí to však len v prípade, ak spracúvanie v pôvodnom rozsahu nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

 

Právo namietať automatizované rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

 

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

8.   

Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Protourion, a to emailom na adresu gdpr@protourion.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Protourion Slovakia, s. r. o., Kutlíková 17, 852 50  Bratislava.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

 

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od Protourion?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme informovať.

 

9.   

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a zodpovedná osoba.

 

1.      

Naše vlastné pohľadávky (odkúpené od pôvodných veriteľov) = účtovná firma, IT správca, IT subdodávateľ, tlačiarenská spoločnosť, právnik, súd, exekútor.

2.      

Nám zverené pohľadávky na vymáhanie (vlastní ich pôvodný veriteľ) : IT správca, IT subdodávateľ.

 

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane mlčanlivosti tak, aby bol zabezpečený čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

Môžeme ich zdieľať aj s klientmi (pôvodná zmluvná strana alebo Vaša zmluvná strana), súdnymi exekútormi, úradmi verejnej správy a štátnej správy.

 

 

10.

Používanie cookies

 

Na našej webovej stránke používame technické a analytické cookies. Technické cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory môžeme používať aj bez Vášho súhlasu. V rámci analytických cookies dochádza k anonymizácii Vašej IP adresy. Prostredníctvom cookies teda nedochádza k žiadnemu spracúvaniu osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

11.

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

 

Európsky rámec:

-         

Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

-         

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Národná legislatíva:

-         

Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

-         

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

12.

Kde nás môžete kontaktovať?

 

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu gdpr@protourion.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Protourion Slovakia, s. r. o., Kutlíková 17, 852 50  Bratislava.

 

Tento dokument je pravidelne aktualizovaný.

 

Stav ku dňu 10.09.2020.