GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

 

1.   Pre koho je tento dokument určený?

 

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 36 752 681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45076/B (ďalej len „Protourion Slovakia, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“)  a  to najmä na pravidlá pre získanie, zhromažďovanie, ukladanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.

Zamestnanci, bývalí zamestnanci a ich blízke osoby, externí spolupracovníci

Uchádzači o zamestnanie

Klienti, dlžníci, návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa

Potenciálni klienti

Dodávatelia

 

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. na e-mailovej adrese gdpr@protourion.sk alebo písomne poštou na adresu Protourion Slovakia, s.r.o.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 962 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38168/B.

Kontakt: gdpr@avris.sk .

 

2.   Ktoré základné pojmy dokument používa?

 

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek aické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Produkt – akýkoľvek z našich produktov, ktoré ponúkame a predávame.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

 

3.   Aké práva majú dotknuté osoby?

 

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby majú tieto práva:

Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutým osobám boli riadne poskytnuté. Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na https://www.protourion.sk/.

 

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k údajom

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. na žiadosť dotknutej osoby vydá potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj všetky informácie, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. vykonáva aktualizáciu údajov na žiadosť dotknutej osoby, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s dotknutou osobu.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o výmaz osobných údajov. Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo údaje vymazať nemôže.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo spracúvanie jej údajov obmedziť nemôže.

Právo na prenosnosť údajov

Práva na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. vykoná výlučne na žiadosť dotknutej osoby.

Právo namietať

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

4.   Ako si môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva u spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o.?

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@protourion.skalebo písomne poštou na adresu Protourion Slovakia, s.r.o.

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná TU

https://www.protourion.sk/ziadost-dotknutej-osoby-na-uplatnenie-jej-prav

 

Spoločnosť Protourion Slovakia s.r.o. každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. vybavuje žiadosti dotknutých osôb bezplatne. Ak je však žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môže spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. za jej vybavenie žiadať:

primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,

odmietnuť konať.

 

5.   Kto môže mať prístup k osobným údajom?

 

K osobným údajom, ktoré spracúva spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. môžu mať prístup najmä:

dodávateľ účtovných služieb,

zamestnanci prevádzkovateľa,

správca IT,

poskytovatelia softvérových riešení,

správca webu.

 

6.   Ako sú osobné údaje v spoločnosti Protourion Slovakia, s.r.o. chránené?

 

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijal primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. chráni osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchováva osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. O vyhodnotení sa spíše stručný záznam, tzv. správa z vyhodnotenia. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykoná bezodkladne nápravu.

Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, vždy o tom informuje dotknutú osobu a oznámi jej, aké opatrenia prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente Spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

7.   Bližšie informácie pre konkrétne dotknuté osoby:

 

Zamestnanci, bývalí zamestnanci a ich blízke osoby, externí spolupracovníci

https://www.protourion.sk/informacna-povinnost-zamestnanci-externi-spolupracovnici

Uchádzači o zamestnanie

https://www.protourion.sk/informacna-povinnost-uchadzaci-o-zamestnanie

Klienti, dlžníci, návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa

https://www.protourion.sk/informacna-povinnost-klienti-dlznici-navstevnici-webu

Potenciálni klienti

https://www.protourion.sk/informacna-povinnost-potencialni-klienti

Dodávatelia

https://www.protourion.sk/informacna-povinnost-dodavatelia

 

8.   Aktuálnosť dokumentu

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 15.01.2021.

Vlastníkom dokumentu je spoločnosť Protourion Slovakia, s.r.o. a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.