Exekučné konanie

Exekučné konanie

V prípade, ak povinná osoba - Váš dlžník, nesplní svoju povinnosť uloženú mu právoplatným a vykonateľným rozhodnutím riadne a včas, zabezpečíme nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom exekútorského úradu v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. – o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti – Exekučného poriadku.

Mám záujem

Protourion Slovakia, s.r.o., člen Asociácie slovenských inkasných spoločností ASINS